روزشمار جهاد مردم غیور سوزمه قلعه در مقابل شوروی

                                             

6/2/1358، قیام مردم سوزمه قلعه به رهبری شهیدآخوند و شکست قوای دولت  کمونیستى و شهادت شهید میرزا حسین

8/2/1358، آغاز نبرد سه روزه مردم سوزمه قلعه در برابر تهاجم کمونیستها در سنگتوده.

10/2/ 1358، قوای زرهی کمونیستی وارد سوزمه قلعه شده؛ شهید «آخوند» را با جمعی از افراد غیرنطامی به شهادت رسانده شدند و به مدت سه شبانه روز به غارت اموال این مردم پرداختند.

تابستان 1359  آزاد سازی شهرسرپل با مشارکت دها نفر از نیروهاى جهادى سورمه قلعه.

قوس 1359 شروع یادگیرى فنون دفاعی مجاهدین سوزمه قلعه.

28/9/1359 دفع تهاجم دشمن توسط رزمندگان و مردم سوزمه قلعه و شهادت چند نفر از مدافعان.

7/12/1359، آغاز آزاد سازی مناطق اشغال شده توسط چریکهاى مسلمان و شهادت 22 نفر از مدافعان و افراد غیرنظامی در نبرد نه شبانه روزی.

12/1/1360، اسارت دو نفر از نیروهاى دولتى با تجهیزات جنگی توسط چریکهاى مسلمان.

ماه ثور 1360 انتقال پایگاه چریکها از تکیه خانه شهید آخوند، به چهارباغ  سپس اعزام نیرو در سرپل انجام دادند که منجر به آزاد سازى شهر اغلب نقاط سرپل گردید.

1360، گسترش بخش فرهنگى در تمام مساجد و تکیه خانه‏هاى سوزمه قلعه و اشتغال به تحصیل ده ها تن از جوانان و نوجوانان در این مراکز.

16/9/1360، اشغال سوزمه قلعه بعد از سه شبانه روز نبرد ، کشتار مردم بى دفاع، زندانى و شکنجه ده‏ها نفر، غارت اموال‏، چپاول صدها راس از احشام و صدها تُن غله و دها مورد خباثت و خیانت دیگر توسط دشمن.

26/9/1360، شکست تحقیرآمیز دشمن در بغاوی و شهادت پنج نفر از مدافعان مجاهد.

17/10/1360،  شهادت فرمانده شهید محمد ابراهیم اخلاقى.

2/1/1361، شروع آزاد سازی سوزمه قلعه از وجود دشمن در نبرد 35 روزه و بمب باران مواضع مجاهدان توسط هلى کو پترهای  شوروی، با بمب خوشه ی.

24/3/1361، پیوستن تعدادى از جوانان تازه نفس سوزمه قلعه به صف رزمندگان  مجاهد.

25/4/1361، حمله قواى چند هزار نفرى اشغالگران از زمین و هوا به سوزمه قلعه و زمین گیر شدن اشغال گران با دفاع قهرمانانه مجاهدین. در این دفاع جانانه نه نفر از مجاهدین به شهادت رسیدند.

26/4/1361، غفار پهلوان با دار و دسته‏اش به دولت مارکسیستى و اشغالگران روسى تسلیم گردید.

/5/1361، مقر نیروهاى دولتی در سوزمه قلعه توسط مجاهدین به طور کامل آزاد گردید.

از تاریخ 12/5/1361 تا تاریخ 12/6/1361، سه تهاجم ناگهانی نظامیان وابسته به اشغال گران بالای مواضع مجاهدین در گرکاب با شکست مواجه گردید.

22/7/1361، هجوم لشکر دو هزار نفری تفنگداران  دولتى از جنوب شرق شهرسرپل به استقامت بغاوی با دفاع جانانه مجاهدین سرکوب گردید.

17/8/1361، قواى اشغالگر روسى و دولتى وارد سوزمه قلعه شدند و اداره ی علاقه دارى» را در آنجا مستقر کردند.

4/9/1361، مجاهدین با آغاز عملیات نظامى سه مرحله‏اى؛ در روز سوم این عملیات سوزمه قلعه را آزاد و با تصرف مقر علاقدارى، هفتاد نفر از سربازان دولتى را با تمام سلاح ها، مهمات و امکانات تدارکاتى به اسارت گرفتند.

18/1/1362، در نبرد حماسی خسارات‏ سنگین به ماشین جنگى قواى روسی و دولتی وارد گردید.

3/2/1362، قواى مهاجم از پشت ارتفاعات ترخزار وارد جویبار شده با استقرار تانکهاى زرهى و توپ‏هاى دوربرد، بسیارى از ارتفاعات و جنگل‏ها را مین گذارى کردند.

7/2/1362، عملیات مجاهدین برای برچیدن قرارگاه اصلی اشغال گران آغاز شد.

17/2/1362،  قواى زرهى اشغالگران روسى در نبرد شدید درناحیه «گرکاب» به سختی از مجاهدین شکست خوردند.

14/3/1362، ارتش سرخ  وارد سوزمه قلعه شد.

15/3/1362، دفع و سرکوب حملات دشمن توسط رزمندگان مجاهد سوزمه قلعه.

25/3/1362،  مجاهدان در یک حمله برق آسا سنگر سرخى را از اشغال مارکسیستها آزاد نمودند.

2/4/1362، نیروهاى اشغالگر از سه محوربه تهاجم سنگین علیه مجاهدین آغاز کردند و پس از سه شبانه روز، با ده‏ها کشته و زخمى شکست را پذیرا شدند.

21/4/1362،  مقر فرماندهی نظامیان دولت کمونیستی مدتی در تصرف مجاهدین قرار گرفت و 14 نفر از نیروهاى مجاهدین به شهدت رسیدند.

23/4/1362، دو نفر از رزمندگان مجاهد، هلی کوپترهاى روسى به شهادت رسیدند.

  24/4/1362، ده میل سلاح همراه با مهمات آن توسط مجاهدین به غنیمت گرفته شد.

25/4/1362، یک عراده تانک روسی توسط مجاهدین منهدم گردید.

25/4/62  قواى اشغالگر روسى در لشکرکشی به سوزمه قلعه تعدادى از افراد غیر نظامى را به شهادت رساندند.

 11/5/1362، شهید محمد یعقوب جوزجانى معاون اول قوماندان عمومى مجاهدین سوزمه قلعه در حین عملیات رزمی به شهادت رسید.

2 /6/1362، رزمندگان مسلمان در یک نبرد سخت با شکست دادن قوای پیاده دشمن، یک عراده تانک زرهى نیروهاى اشغالگر را از کار انداختند. در این نبرد شدید 3 نفر از مجاهدین سوزمه قلعه به شهادت رسیدند.

3 /6/1362، شهید على جان اخترى از فرماندهان صاحب نام جهاد، بر اثر اصابت ترکش گلوله هاوان به شهادت رسید.

3/7/ 1362، شکست تهاجم گسترده‏اى کمونیستها و شهادت دو نفر از مجاهدین.                                    

30/2/1363، مجاهدین با عبور از میدان‏هاى مین، عملیات بزرگی را بر مواضع اشغالگران آغاز کردند و در نبرد تن به تن تعدادی از فرماندهان و رزمندگان برجسته مجاهدین به شهادت رسیدند.

8 /3/1363، مجاهدان با دفاع جانانه مانع عبور قواى زرهى روسى و دولتی از جاده اصلی سوزمه قلعه شدند.

شهید قارى فضل المنان  از فرماندهان مجاهد سنگچارک به شهادت رسید.

25/5/1363، شهید ملا جمعه خان عابدى از مسؤولین بلند پایه‏اى جهادى سوزمه قلعه به شهادت رسید.

20/10/1363، تعدادى از نیروهاى مردمى وارد سوزمه قلعه شدند و به صف همرزمان مسلمان خود پیوستند.

22/11/1363، رزمندگان مجاهد با امداد الهی در یک درگیرى کوتاه و برق آسا، ده ها نفر از نیروهاى ویژه دشمن را با تمام سلاح‏های شان به اسارت گرفتند و با شکست محاصره، توطئه قوای 3500 نفری روسی و دولتی با شکست مواجه گردید. در این نبرد چند تن از رزمندگان و فراد غیرنظامی به شهادت رسیدند.

7 /12/1363، مجاهدین در نبرد شدید شمال سنگرسرخی را تصرف کردند.

10/12/1363،  سنگر های غرب سرخی طی جنگ شدید، توسط مجاهدین آزاد گردید.

29/12/1363 مجاهدان در تپه ملحم در مقابل نظامیان دولتی وارد نبرد تن به تن شدند.

4 /4/1364، هنگام دفع تهاجم قوای اشغالگر سه تن از مدافعان مجاهد در سنگتوده به شهادت رسیدند.

13/8/1364، بر اثر گلوله باران نیروهاى اشغالگر «على اکبر جعفرى» به شهادت رسید

28/8/1364 دو عراده تانک زرهى اشغالگران توسط مجاهدان سوزمه قلعه منهدم گردید.

17/9/1364،  مجاهدین عملیات آزادسازی ترخزار را در حالی به اجرا گذاشت که زمین از برف سفید پوش بود. آنان در نبرد حماسی  و بعضى با پاهاى برهنه؛ مقاومت دشمن را درهم شکسته و سنگرهاى مستحکم را تصرف نمودند و توپ 76 صحرایى را با مهمات آن به غنیمت گرفتند.

9/12/ 1364، در نبرد آزادی بخش، چند عراده تانک زرهى و ماشین محاربوى اشغالگر روسى و دولتى توسط مجاهدین  منهدم گردید.

11/12/1364، شهید سخیداد فدایى و شهید محمدگل ابوذر به شهادت رسیدند.

12/3/1365، ورود قوای زرهی ارتش سرخ به سوزمه قلعه.

16/3/1365، شهید غلام على محمودى در حین نبرد به شهادت رسید.

نه‏صد خانوار از مردم سوزمه قلعه از راه ولایات غور و هرات، وارد ایران شدند.

تعداد سه صد خانوار، راه پاکستان به تاریخ 10/8/1365،  وارد ایران، شدند.

15/7/1365،  تهاجم قواى زرهى ارتش سرخ به تکزار، پس از 9 شبانه روز نبرد سنگین به شدت سرکوب گردید.

7 /10/1365، مجاهدین عملیات رزمی را در دره شیرابه به اجرا گذاشتند.

20/10/1365، یک عراده نفربر نظامیان دولتی در جنوب شرق شهرسرپل منهدم گردید.

23/11/1365،  مجاهدین در نبرد تن به تن، یکی سنگرهای دولتی را در بغاوی تصرف کردند.

18/12/1365، آغاز تهاجم نیروهاى مشترک اشغالگر به «بغاوی» و مقاومت17 شبانه روزی  مجاهدین.

5/1/1366، لشکرکشی قواى زرهى و پیاده دشمن و رویارویى 14 شبانه روزی دلاور مردان مجاهد.

8/3/1366،  تسخیر قرارگاه نظامیان دولتی در دره شیرابه و به غنیمت گرفتن ده ها میل اسلحه توسط مجاهدین.

20/8/،1366 متوارى شدن کاروان زرهى اشغالگران به سمت مزارشریف بعد از هفت شبانه روزمقاومت.

27/8/1366، آزادسازی شهرسنگچارک توسط مجاهدین.، بامشارکت فعال و نقش آفرینی رزمندگان مجاهد سوزمه قلعه.

اوایل نیمه دوم سال 1366  اعزام نیرو از طرف مردم مهاجر سوزمه قلعه.

25/11/1366، شهید جمعه خان در خوب آباد بر اثر انفجار مین به شهادت رسید.

1/4/ 1367، عملیات رزمی بالای نظامیان دولت مارکسیستی در سوزمه قلعه به اجرا گذاشته شد.

8/6/1367، نیروهاى مجاهدین یکی از سنگر های دولت کمونیستی را به تصرف خود در آوردند.

12/7/1367،  مجاهدین یکى از سنگرهاى مهم نیروهاى وابسته به دولت مارکسیستى را  در بغاوی آزاد کردند.

6/7/13671،  شهیدان شیخ نائب شریفى و عبدالغفار غفورى در منطقه خوب آباد به شهادت رسید.

17/9/1367،  یک موتر عامل نیروهاى دولتى منهدم تمام سرنشینان آن به هلاکت رسیدند.

10/11/1367، دفع حملات نظامیان دولت توسط مجاهدین و مهاجرین.

30/2/1368،  شکست ملیشه‏هاى دولتى در خارزار.

در نیمه دوم سال 1368، قلعه، دومین اعزام نیرو صورت گرفت.

5 /9/1368، در نبرد نبرد تن به تن با دشمن در لته بند شهید دوست محمد گلپایگانى به شهادت رسید.

30/8/1369 مجاهدان در خارزار، ساعت ها در مقابل حملات دشمن مقاومت کردند.

  21/2/1370،  لواى جدیدالتاسیس دولت مارکسیستى در قلعه سوخته توسط مجاهدین آزاد گردید.

13/8/ 1370 سومین اعزام و تعویض نیرو از طرف مهاجرین سوزمه قلعه برای حفظ سنگرها انجام گرفت.

7/10/ 1370، عملیات مجاهدین جهت آزادسازی لغمان و قلعه سوخته.

20/11/1370، آخرین عملیات مجاهدین بالای مواضع دولتی در دره شیرابه.

در آخرین روزهاى سال 1370، ولایت سرپل آزاد گردید و دولت در 8 ثور1371 رسما به مجاهدین واگذار شد.

19/5/1377، پایگاه مجاهدین سوزمه قلعه از مسجد سبز برچیده شد.

 


منبع:

کتاب: سوزمه قلعه در مسیر جهاد و هجرت (نوشته ای غلام سخی علیزاده)

چاپ1380، انتشارات نصایح ـ قم

 

 

لینک دائم نظر شما