نویسنده:  غلام سخی علیزاده

«صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری»

 

چکیده

پس از آن که حضرت امام خمینی (ره) پایه‏های  انقلاب اسلامی را در اعلامیه سیاسی اردیبهشت 1323ش، بناء نهاد. در اعلامیه ای سال 1327ش، مخالفت با تشکیل دولت صهیونیستی در فلسطین اشغالی، نهضت خویش را جهانی کرد. دشمنان اسلام تلاش نمودند با استفاده از ابزارهای مختلف همچون، تهدید، زندان، تبعید و... مانع پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گردند. اما از آن جایی که همه مردم خواهان تأسیس حکومت اسلامی بودند، تمام توطئه ها و ترفند های دشمنان اسلام بی نتیجه ماند. سرانجام نهضت اسلامی به ثمر رسید، در22بهمن سال 1357، اولین حکومت اسلامی معاصر، تحت رهیری امام خمینی (ره) در ایران پایه گذاری شد.

بعد از تأسیس حکومت اسلامی، امام خمینی(ره) به عنوان سمبل ارزش های انقلاب اسلامی، بر اساس جهان شمول بودن دین اسلام، صدور انقلاب را از ضروریات بقاء وجهانی شدن نهضت اسلامی برشمردند. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مفهوم صدور انقلاب اسلامی شناخت ارزش ‏هاى انقلاب اسلامی و رساندن آن به گوش تمامی بشریت، خصوصا جهان اسلام، و جلب توجه مسلمانان به اسلام و قوانین اسلامی بود.

 این هدف با استفاده از ابزار فرهنگی همچون : اخلاق اسلامی , تبلیغ دین ؛ ایجاد وحفظ وحدت، ساده زیستی، اجتناب از غرور و... قابل تحقق می باشد. امروز می بینیم که انقلاب اسلامی بر اساس عمل به رهنمود های  امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، در کل جهان صادر شده است و محقق شدن بیداری اسلامی در کشور های اسلامی، یکی از برکات و نتایج عملی، ایده صدور انقلاب اسلامی می باشد.

 

واژگان کلیدی

صدور انقلاب- امام خمینی (ره)- اسلام- انقلاب اسلامی- نظام- مسلمان.

مقدمه

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) از آن جمله انقلاب های است که، به نسبت جهان شمولی دین اسلام، به ملت، قوم و مکان خاص محدود نمی گردد. امام خمینی نخستین پایه ‏های  انقلاب را در اعلامیه ای سیاسی اردیبهشت سال 1323ش، بناء نهاد. در اعلامیه‏ای در سال 1327ش و مخالفت با تشکیل دولت صهیونیستی در فلسطین اشغالی، نهضت خویش را جهانی کرد و قدرت های استبدادی را از یک قماش دانسته، فرمودند: «امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از امریکا بدتر، شوروى از هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ همه از هم پلیدتر».[1] در پی موضع گیری های قاطعانه امام خمینی (ره)،[2]دولت پهلوی، امام را  به ترکیه  تبعید کرد. سپس[3] از ترکیه به عراق انتقال داد. امام خمینی (ره) در دوران تبعید همواره با صدور اعلامیه های روشنگر، سخنرانی ها و فتواهای انقلابی خویش مشعل مبارزه را روشن نگاه  داشت. امام خمینی (ره) سرانجام بعد از 14سال در 12 بهمن 1357ش، به ایران بازگشت. و در 22 بهمن همان سال، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

برقراری نظام اسلامی برمبنای مردم سالاری دینی؛ ابهت پوشالی نظام ظالمانه دوقطبی جهان را فرو ریخت و امید تازه در کالبد خسته ی جامعه بشری، دمید. بااستقرار نظام اسلامی در ایران، بستر مناسب را برای صدور دستاورد های انقلاب اسلامی، فراهم آورد. در این زمان، دیدگاه صدور انقلاب، و عملی شدن رسالت بین المللی آن، به صراحت توسط امام خمینی (ره) ارائه گردید. دشمنان اسلام با ارائه تصویر منفی از صدور انقلاب اسلامی  و ایجاد شبهه های فراوان ؛ آن را نوعی تهدیدنظامی به حساب می آوردند و از این طریق درصدد بایکوت نمودن انقلاب اسلامی درداخل ایران بودند؛ اما به فضل خداوند، تمام این توطئه ها با شکست مواجه گردید. امروز آثار تأسیس جمهوری ناب اسلامی در ایران را در سراسر کشورهای منطقه شاهد هستیم وجوانان مسلمان با الگو پذیری از ایران درصدد اسلامی نمودن نظام های سیاسی خود هستند.

در این مقاله سعی شده، صدور انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، با استفاده و استناد از بیانات و رهنمود های حکیمانه ی آن دو بزرگوار، در قالب عناوینی مانند: ضرورت صدور انقلاب، جهان شمولی اسلام، پاسخ به شبهه افکنی ها، ارائه الگوسازی، بیداری ملتها، حفظ حیثیت اسلام، حفظ وحدت، ارائه معنویت انقلاب، ساده زیستی و... برای خوانندگان تبیین گردد و از برخی دستاورد های بین المللی صدور انقلاب اسلامی، یاد  شود.

 

 فصل اول: صدور انقلاب

1-  ضرورت و مفهوم صدور انقلاب

هم زمان با استقرار نظام اسلامی در ایران، شرایط و بستر مناسب برای صدوردستاورد های انقلاب اسلامی، فراهم گردید. در این زمان، فاز صدور انقلاب، و عملی شدن رسالت بین المللی آن توسط امام خمینی (ره) کلید خورد و در سطح کلان، میان جریان های داخلی و مجامع جهانی، مطرح گردید و جزو اهداف اصلی انقلاب قرار گرفت. این بدان خاطر بود که، انقلاب اسلامی، ماهیت خود را از جهان شمولی مکتب اسلام گرفته است و ماهیت دین اسلام، یک ماهیت جهانی بوده، مخاطبین آن تمام ابناء بشر است، محدود به ملت و قلمرو جغرافیایی خاص نیست. در نتیجه باید پیام انقلاب اسلامی هم جهانی باشد و به گوش تمام جهانیان رسانده شود.

توجه اصلی امام  (ره) از صدور انقلاب، جلب توجه مسلمانان به اسلام و قوانین اسلامی بود. به این لحاظ، ارائه الگوسازی و بیداری ملتها، در اولویت قرار گرفت. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، صدور انقلاب اسلامی، به مفهوم شناخت صحیح ارزش‏ هاى الهی انقلاب و رساندن این رسالت بزرگ به گوش جهانیان، خصوصا جهان اسلام است.

2-  مدیریت واکنش ها

طرح صدور انقلاب، با واکنش های متفاوت داخلی و بین المللی روبرو گردید. ابرقدرت های آمریکا، شوروی، و حکمرانان تحت اقمارشان که به جهان دوقطبی خوگرفته بودند و حکومت اسلامی را خارج از تئوری های مادی گرایانه ی خود، میدیدند؛ راه مخالفت و مقابله با انقلاب اسلامی را در پیش گرفتند. اما ملت های جهان که سالیان دراز، از حاکمیت استکباری و استبدادی ابرقدرتها به تنگ آمده بودند، از الگوی موفق پیروزی نظام اسلامی به گرمی استقبال به عمل آوردند.

امام خمینی(ره) به عنوان معمار و سمبل ارزش های انقلاب اسلامی(بدون اعتنا به کارشکنی ها، تهدیدها و تحریم های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی کشورهای غربی علیه انقلاب اسلامی) به تبیین ابعاد داخلی و بین المللی ایده صدور انقلاب پرداختند و با مدیریت  کردن صحیح اوضاع، به روند حفظ و صدور انقلاب ادامه دادند.

امام (ره) در برابرجریان های داخلی ایران که با اصل صدور انقلاب نظر مخالف داشتند، یا در مورد صدور انقلاب، نگاه ابزاری داشتند و هدف از صدور انقلاب را کسب قدرت می پنداشتند، واکنش نشان داده، با تاکید بر این مطلب که هدف از صدور انقلاب، انجام تکلیف برای ترویج اسلام است؛ در مناسبت های مختلف، با تبیین اهداف و ابعاد صدور انقلاب پرداخت.ایشان مخالفت ملی گراها را بااصل صدور، به صراحت رد نمودند. روش و اندیشه جریان های تند و فرصت طلبانه را به سمت اعتدال و پیروی از منویات رهبری انقلاب، هدایت کردند.

آن امام بزرگوار، در بُعد مخاطبان بین المللی صدور انقلاب، ملتها را مخاطب قرار داده، ضمن تبیین اهداف صدور انقلاب، حمایت خود را از استقلال فرهنگی ملت ها اعلام داشتند. از جمله در یکی از فرمایشات خود، فرمودند: « معنى صدور انقلاب ما این است که همه ملتها بیدار بشوند و همه دولتها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتارى که دارند و از این تحت سلطه بودنى که هستند و از اینکه همه مخازن آنها دارد به باد مى‏رود و خودشان به نحو فقر زندگى مى‏کنند نجات بدهد».[4] مقام معظم رهبرى که بعد ازحضرت امام خمینی (ره)، به عنوان رهبر، سکان هدایت کشتی انقلاب را به دست گرفتند، در راستای حفظ و صدور انقلاب اسلامی، دقیقا همان راه و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی را در پیش گرفتند.

 

فصل دوم: هدف و ابزارهای صدور انقلاب


 1- هدف صدور انقلاب

از دیدگاه امام خمینی(ره) صدور انقلاب همان گسترش اسلام و ایجاد یک اتحاد اسلامی فراگیر است. ایشان صدور انقلاب با محوریت اسلام را یکی از اصول اساسی، از ضروریات جدایی ناپذیر ادامه نهضت اسلامی، تحقق اهداف انقلاب را وابسته به‌ صدور آن دانسته،  به ایده صدور انقلاب به حیث یک تکلیف اسلامی با رویکرد جهانی نگرسته، اعتقاد داشتند که:  «ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مى ‏کنیم؛ چرا که انقلاب ما اسلامى است و تا بانگ لا اله الا اللَّه و محمد رسول اللَّه بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست. و تا مبارزه در هر جاى جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم».[5] امیدواریم که این نهضت به سایر بلاد اسلامى هم صدور پیدا بکند و این مکتب، مکتب همه مسلمین است بلکه همه مستضعفین. خداوند مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون ببرد. و بحمداللَّه طلیعه اینکه مستکبرین به جاى خودشان بنشینند، طلیعه این در دنیا پیدا شده است، فقط ایران نیست، همه دنیا تقریباً مستضعفین بیدار شده‏اند و جمعیت، اکثریت قاطع با آنهاست و من امیدوارم که بزودى بساط ظلم برچیده بشود.[6]

امام راحل صدور انقلاب را یک نوع مسئولیت پذیری و رفتار مکتبی، در قبال جامعه جهانی دانسته، در این راستا می فرمایند: «هر دو ابرقدرت (امریکا و شوروی)، کمر به نابودى ملل مستضعف بسته‏اند و ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانى کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلاب مان را صادر نمى‏کنیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهاى مسلمان فرقى قائل نمى‏باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرفى دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به نابودى‏مان بسته‏اند، و اگر ما در محیطى دربسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرتها و ابرقدرتها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتاری هاى مشقت بارى که داریم، با جهان، برخوردى مکتبى مى نماییم».[7]

هم چنین حضرت آیت الله خامنه ی با بیان اینکه ما به صدور انقلاب به معناى صدور فرهنگ قرآنى و انسان‏ساز اسلام افتخار مى‏ کنیم، میفرماید: « صدور انقلاب، یعنى صدور فرهنگ انسان‏ساز اسلام و صدور صفا و خلوص و تکیه و اصرار بر ارزش هاى انسانى. ما به این کار و انجام این وظیفه افتخار مى ‏کنیم.این راه انبیاست و ما این راه را باید ادامه دهیم.[8]ما وظیفه‏ ى خود مى ‏دانیم که با صداى بلند و توان بالا، مفاهیم و ارزشها و احکام و معارف اسلامى را که مایه‏ ى نجات ملتها و مستضعفان و مظلومان است، اشاعه دهیم. ما احساس مى‏کنیم که اگر به این تکلیف عمل نکنیم، مقصریم».[9]

2- صدور انقلاب از جهان شمولی اسلام است

از دیدگاه امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامى یک تحفه الهى و با همه‏ى انقلاب‏ هاى دیگر متفاوت است؛ یک انقلاب تک بُعدی نیست، بلکه مثل خودِ اسلام یک انقلاب همه‏ جانبه و جهان شمول بوده، درتمام ابعاد توانایی پاسخگویی از نیازهاى مادی و معنوی،  بشریت را داراست: «شک نباید کرد که انقلاب اسلامى ایران از همه انقلابها جدا است، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام. و تردید نیست که این یک تحفه الهى و هدیه غیبى بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارتزده عنایت شده است».[10]

ایشان در راستای جهان شمولی مکتب اسلام، می فرمایند: «اسلام براى یک کشور، براى چند کشور، براى یک طایفه، حتى براى مسلمین نیست. اسلام براى بشر آمده است. خطابهاى اسلام «یا ایهاالناس» است. گاهى «یا ایّهاالمؤمنون» و یا «یاایهاالناس» است. و همه بشر را اسلام مى‏خواهد زیر پوشش عدل خودش قرار بدهد».[11]

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با بیان طبیعی دانستن استفاده ی فضای عالم اسلام، از بینش انقلاب اسلامی، می فرمایند: «از آنجا که انقلاب اسلامى ایران بر پایه‏ى شریعت اسلام ناب محمّدى (ص) استوار شده است، نمى‏تواند به مرز و ملیت و قومیت خاصى محدود باشد. مسئله این نیست که ملت ایران یا مسئولان این کشور بخواهند با روشهاى معمول دنیا، انقلاب را به جایى و براى کسى صادر کنند؛ بلکه موضوع این است که وقتى تفکر و درک اسلامى و الهى و بینش نوین براى جمعى از مسلمین مطرح مى‏شود، به ‏طور طبیعى همه‏ اى فضاى عالم اسلام بنا بر ظرفیت و موقعیت خود، از آن بینش و درک استفاده خواهند کرد».[12]

 3- صدور انقلاب، بیان مکتب انبیا است

امام راحل، مبارزه مستضعفان در برابر مستکبران را یک آرمان قرآنى و ادامه راه  انبیای الهی دانسته، با بیان اینکه نهضت انبیاء برای یک محل نبوده است، بلکه دعوت شان، مال همه عالم است، در یکی از فرمایشات شان میفرمایند: «خداوند را سپاس مى‏کنم که اراده فرمود منت بر مستضعفین بگذارد علیه مستکبرین، و زمین را از لَوْث مستکبرین پاک کند و مستضعفین را به حکومت زمین برساند. اسلام براى همین مقصد آمده است و تعلیمات اسلام براى همین معناست که مستکبرین در زمین نباشد و نتوانند مستکبرین مستضعفین را استعمار و استثمار کنند. ما به تَبَع تعالیم عالیه قرآن و آنچه از اسلام و سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین به دست آوردیم و از سیره انبیا- چنانچه در قرآن نقل مى‏فرماید- به دست آوردیم، آن است که مستضعفین با هم مجتمع شوند و بر مستکبرین ثَوْره ( انقلاب) کنند و نگذارند حقوق آنها را ببرند.[13] چنانچه در طول تاریخ انبیا با مستضعفین بپاخاستند، و با مستکبرین مبارزه کردند و آنها را شکست دادند.[14]

حضرت امام خمینی (ره) در راستای دعوت جهانیان به روش انبیاءالهی، در دى 1367ش، طی نامه تاریخی اش به میخائیل گورباچف (صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروى)، ضمن دعوت به اسلام و بیان عجز تفکر مادى در تأمین نیازهاى بشر و پیش بینى شکست کمونیسم، او را مورد خطاب قرار داده، می فرمایند: «مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلى که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلى شما مبارزه طولانى و بیهوده با خدا و مبدأ هستى و آفرینش است».[15]

مقام معظم رهبری با طرح این پرسش که چرا ما باید از صادر کردن توحید و اخلاق انبیا و روح فداکارى و اخلاص و تزکیه‏ى اخلاقى به کشورهاى دیگر خجالت بکشیم؟! و چرا این عمل و تجربه‏ ى خودمان را در اختیار افکار عمومى ملتها نگذاریم؟ می فرمایند: « ما این انقلاب را صادر مى‏کنیم. ما از اینکه بتوانیم توحید و مکتب انبیا و روشهاى انسانىِ پاکیزه و طیب و طاهر و صبر و مقاومت و ایثار را به کشورهاى دیگر صادر کنیم، هیچ ابایى نداریم. رسانه‏ هاى غربى که با پول صهیونیستها و با تدبیر سیاستمداران خبیث و ظالم و فاسد اداره مى ‏شوند، مى ‏خواهند جنجال درست کنند و ما را از این حرف و عمل که فرهنگ و مفاهیم انقلاب باید صادر شود، پشیمان کنند.[16]

 

4- رد شبهه افکنی ها

امام خمینی (ره)  در تداوم تبیین مفهوم صدور انقلاب اسلامی، و در پاسخ به شبهه افکنی دشمنان انقلاب که صدور انقلاب اسلامی را به معنی دخالت و لشکرکشی نظامی در امور دیگران می پنداشتند؛ با رد اینگونه شبهه افکنی ها، می فرمایند: «ما از اول گفتیم مى‏ خواهیم انقلابمان را صادر کنیم. صدور انقلاب به لشکرکشى نیست، بلکه مى ‏خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم».[17] اینکه مى‏ گوییم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشود، این معنى غلط را از او برداشت نکنند که ما مى ‏خواهیم کشورگشایى کنیم. ما همه کشورهاى مسلمین را از خودمان مى ‏دانیم. همه کشورها باید در محل خودشان باشند.[18]

امام راحل  (ره) در جای دیگر با اشاره به اینکه قدرتمندها از معرفی و پذیرش اسلام، توسط انسان های پاک فطرت جهان، میترسند، چنین میفرمایند: «ما که مى ‏گوییم اسلام را ما مى ‏خواهیم صادر کنیم، معنایش این نیست که ما سوار طیاره بشویم و بریزیم به ممالک دیگر. یک همچو چیزى نه ما گفتیم و نه ما مى ‏توانیم. اما آنکه ما مى ‏توانیم این است که به وسیله دستگاه هایى که داریم، به وسیله همین صداوسیما، به وسیله مطبوعات، به وسیله گروه‏ هایى که در خارج مى‏ روند، اسلام را آن طورى که هست معرفى کنیم. اگر آن طورى که هست معرفى بشود، مورد قبول همه خواهد شد. بشر به فطرتش یک فطرت سالم است، اگر یک چیزى را القا بکنند، روى فطرت سالم خودش قبول مى ‏کند و قدرتمندها از همین معنا مى ‏ترسند.[19]

حضرت آیت الله خامنه ای، ضمن رد خیال پردازی های استکبار جهانی، می فرماید: «این‏ها خیال مى‏کردند که ما براى صدور انقلاب لشکرکشى خواهیم کرد؛ یا لشکر نظامى یا لشکر امنیتى و اطلاعاتى؛ مثل خودشان که براى مقاصدشان لشکرهاى امنیتى مى‏فرستند؛ اما غافل از اینکه نه، ما نه لشکر اطلاعاتى مى‏ خواهیم و نه لشکر نظامى، بلکه حرف ملت ایران و آن طرحى که ملت ما براى اداره‏ى ملتها و جوامع به میان آورده، در دل ملتهاى مسلمان مى‏نشیند و ملتهاى مسلمان به طور طبیعى علاقه‏ مند و طرف‏دار ملت ما مى ‏شوند، که هستند و شدند و روز به روز هم بیشتر مى ‏شوند».[20]

ایشان در یکى دیگر از بیانات خویش، از صدور انقلاب، به معنای صدور «فکر و اندیشه» تعبیر نموده، فرموده اند: «صدور انقلاب به معناى صدور یک کالا نیست که به طور دائم، آن هم به وسیله‏ ى اشخاص بخواهد ادامه داشته باشد. صدور یک فکر و یک اندیشه، به معناى آن است که آن اندیشه، صحیح است و دل انسانها را در اکناف عالم، به خود جذب مى‏کند. این کار انجام گرفت و روز به روز آثارش را در دنیا حتّى بعد از رحلت امام بزرگوار ما نشان مى ‏دهد. ولى ما حمایت معنوى و سیاسى مى‏کنیم. ... هر گروه مسلمانى را که در هر نقطه‏ ى عالم تفکّر اسلامى را احیا مى ‏کند، قبول داریم و حمایت مى‏ کنیم. قلباً براى آن‏ها دعا مى ‏کنیم و از بُعد سیاسى، در سطح جهان از آن‏ها حمایت مى ‏نماییم.[21]

اینکه ما مى‏ گوییم «انقلاب یک وجهه‏ ى‏ بین ‏المللى و جهانى دارد» به این معنا نیست که انقلاب در امور کشورها و ملتها دخالت مى‏کند. انقلاب یک پیام، حرف منطقى و یک راه روشن دارد. این راه روشن در مقابل چشم ملتهاست. ملتها آن را مى ‏بینند. اگر بپسندند آن را مى‏پذیرند و از آن راه مى‏ روند. ما هیچ تحمیلى بر ملتهاى دیگر نداریم؛ امّا واقعیتى که اتّفاق افتاده این است که ملتها این راه روشن را دیده ‏اند و شناخته‏ اند. تعداد ملت هایى که پیمودن این راه را انتخاب کرده ‏اند، کم نیست.[22] 

 

5- صدور انقلاب با  ارائه الگوسازی

صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (ره)، به مفهوم تأکید بر تحقق ارزش های انقلاب اسلامی در داخل و اهتمام به ارائه دستاورد های عملی در سایر نقاط می باشد. این ایده را در صورتی موفق می دانستند که در داخل موفق و محقق شده، به عنوان الگو و نمونه برای افکار جهانی قابل عرضه باشد. ایشان در همین راستا میفرمایند: «ما به تمام جهان تجربه های مان را صادر مى ‏کنیم و نتیجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشم داشتى، به مبارزان راه حق انتقال مى ‏دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه‏ ها، جز شکوفه‏ هاى پیروزى و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام براى ملت هاى دربند نیست».[23]

معنى صدور انقلاب ما این است که همه ملتها بیدار بشوند و همه دولتها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتارى که دارند و از این تحت سلطه بودنى که هستند و از اینکه همه مخازن آنها دارد به باد مى‏رود و خودشان به نحو فقر زندگى مى ‏کنند نجات بدهد.[24]  از هر جور تبلیغى که مى‏شود جواب بدهید و آشنا کنید ممالک دیگر را. کشورهاى دیگر را به آن چیزى که در ایران هست و آن طورى که در ایران مى‏گذرد. آشنا کنید مردم را به اسلام و به نهضت اسلامى و انقلاب‏ اسلامى.[25]

صدور انقلاب از طریق الگوسازی این است که با اسلامی کردن نظام و حاکمیت ارزش های اسلامی و بازسازی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و رشدعلمی، توان مندی نظام اسلامی را در دنیا به اثبات برساند. مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی را الگوی ارزش های مطلوب مردم تحت ستم جهان دانسته، معتقدند که: « اگر ملت ما به کمک مسئولان و گردانندگان و مدیران دلسوز کشور بتواند ایرانى آباد و آزاد بسازد و آحاد جامعه را کاملًا مرفه و برخوردار از عدالت اجتماعى و سایر ارزشهاى اسلامى کند و در زیر چتر شریعت مقدسه‏ى اسلام نگهدارد، در آن صورت انقلاب بزرگ و شکوهمند ما به‏ خودى‏ خود و بدون آنکه کسى‏ تلاش کند، به همه‏ ى کشورهاى اسلامى صادر خواهد شد و الگوى دیگران قرار خواهد گرفت».[26]

صدور انقلاب، به معناى صادر کردن ارزش هاى انقلابى و افشاگرى در باره‏ ى مستبدها و ظالم هاى عالم، وظیفه و تکلیف الهى ماست. اگر این کار را نکنیم، کوتاهى کرده‏ایم. جمهورى اسلامى و ملت ایران و آن شخصیت عظیم و عالى ‏قدرى که دنیا را در مقابل عظمت خودش کوچک و خاضع کرد، نشان دادند که همه‏ ى قدرت هاى عالم براى مقابله با چنین عزم و اراده‏ى معظم و پولادینى- که اسلامى است و متعلق به عموم ملت است- کوچکند.[27]

 

6- صدور انقلاب در گرو حفظ حیثیت اسلام

امام خمینی (ره) در مورد صدور انقلاب معتقد بودند: « هر شخص و هر گروه هر کارى که دارند، باید خودشان را متوجه این معنا بکنند که سر و کارشان با حیثیت اسلام است. قضیه، قضیه ی اسلام است. سر و کار با حیثیت اسلام است که الآن به دست این ملت است. اگر این ملت توانست این حیثیت را حفظش بکند و این ادعایى که همه کرده‏اند که جمهورى اسلامى بتواند این ادعا را به ثبوت برساند به ثبت برساند که یک جمهورى اسلامى است با محتواى اسلامى، پیروزى است ان شاء اللَّه تا آخر.

و اگر چنانچه اسلام به آن معنایى که هست در ایران تحقق پیدا بکند، مطمئن باشید که کشورها یکى بعد از دیگرى همین رویّه را پیدا مى‏کنند. الآن هم نمونه هایش هست. الآن هم همان کارهاى خلافى که در ایران واقع مى‏شد، در بعضى کشورهاى دیگر شروع کرده‏اند و مشغول‏اند؛ اگر ما خوب این نقش را بازى بکنیم و اسلام را به آن طورى که هست در ایران پیاده‏اش بکنیم، علاوه بر اینکه خودمان- ان شاء اللَّه- پیروز هستیم و تا آخر هم پیروز هستیم ان شاء اللَّه از ما به سایر بلاد [سرایت مى ‏کند] که نظر ما به این است که همه بلاد مسلمین اسلامى باشد، حکومت در دنیا حکومت اسلامى باشد، یا عدل اسلامى در همه جا باشد.[28]

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ی هم چنین می فرمایند: « وقتى نظام اسلامى بر مبناى احکام اسلام و هدف هاى قرآنى تنظیم شده باشد که شده است در هرجاى آفاق عالم که مسلمانى زندگى مى‏کند، این نظام و این انقلاب را از خود مى‏داند، به آن افتخار مى‏کند و از عزّتش، احساس عزّت دارد. (دشمن) نمى ‏توانند این نظام را در چارچوب مرزهاى ایران محبوس کنند. مسلمانان دنیا، این نظام را از خود مى‏دانند و این همان چیزى است که استکبار را به شدّت خشمگین مى ‏کند. اسم این را صدور انقلاب مى ‏گذارند».[29]

 

7- صدور انقلاب از راه حفظ وحدت

از دیدگاه امام خمینی(ره) حفظ وحدت از مهم ترین مسائل صدور انقلاب است. ایشان در یکی از سفارشات خود، چنین میفرمایند: « از تفرقه به هر صورتى که هست پرهیز کنید. هر چیزى که موجب تفرقه مى‏شود از او پرهیز کنید. هر شعارى که موجب تفرقه مى‏ شود از او پرهیز کنید. هر تحصنى که موجب تفرقه مى‏شود از او پرهیز کنید. هر راهپیمایى که موجب تفرقه مى‏ شود از او پرهیز کنید. امروز شما احتیاج دارید به وحدت کلمه. امروز بیشتر از دیروز احتیاج دارید و فردا بیشتر از امروز. این وحدت کلمه خودتان را حفظ کنید. از خداى تبارک و تعالى تبعیت کنید که فرموده است: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا[30] همه به ریسمان بزرگ خدا که اسلام است بپیوندید و تفرقه نکنید. تفرقه موجب این مى ‏شود که نتوانید مملکت خودتان را به رشدى که باید برسد برسانید. نتوانید حکومت اسلامى را به طورى که شایسته است در دنیا، در کشور خودتان متحقق کنید. و آنها درصدد همین معنا هستند. آنهایى که نمى‏ خواهند اسلام تحقق پیدا بکند. آنهایى که‏ ... از صدور این جمهورى اسلامى از این کشور به کشورهاى دیگر مى ‏ترسند، آنها درصددند که شما را در بین راه متوقف کنند و نگذارند پیش بروید. شما با هوشیارى، بیدارى از تفرقه‏ ها بکلى پرهیز کنید».[31]

اى مسلمانان جهان و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمام گرفتاری هاى کشورهاى اسلامى، اختلاف کلمه و عدم هماهنگى است و رمز پیروزى، وحدت کلمه و ایجاد هماهنگى است.[32] همان‏طور که همه مى‏ دانیم، در سده‏ هاى اخیر آتش افروز این معرکه خطرناک قدرتهاى جهانخوار شرق و غرب مى‏ باشند، که از وحدت بیش از یک میلیارد مسلمان وحشت دارند، و با تمام قوا، مستقیماً یا به دست عمال منحرف خود، به این اختلافات دامن مى‏زنند، تا بر مقدرات مسلمانان جهان مسلط و بر آن ها حکومت نموده و ذخایر بى پایان آنان را چپاول نمایند.[33]

 

8 -صدور معنویت انقلاب اسلامى

ما که مى‏ گوییم «انقلابمان را مى ‏خواهیم صادر کنیم»، مى ‏خواهیم این را صادر کنیم، مى ‏خواهیم این مطلب را، همین معنایى که پیدا شده، همین معنویتى که پیدا شده است در ایران، همین مسائلى که در ایران پیدا شده، ما مى ‏خواهیم این را صادر کنیم. ما نمى ‏خواهیم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم.[34]

ما مى‏ خواهیم که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگى‏مان را، انقلاب اسلامى‏مان را به همه ممالک اسلامى صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشود این انقلاب، مشکل حل مى‏شود. آنهایى که براى اسلام دلشان مى ‏سوزد، آنهایى که براى کشورشان دلشان مى ‏سوزد، ملت هاى خودشان را بیدار کنند تا این تحول الهى، که در ایران پیدا شد، در آنجاها پیدا بشود. ... باید تعلیمات اسلام را فراگرفت و همان طورى که اسلام دستور داده است که مؤمنین، همه مؤمنین در همه جا برادر هستند.[35] کار وقتى از ما ساخته است که اسلامى فکر کنیم و به قرآن و اسلام گرایش پیدا کنیم و به تعلیمات صدراسلام عمل کنیم. [36]

مبارک آن روزى است که تمام دولت هاى اسلامى با ملتها با هم باشند و همه با هم، هم صدا و همه با هم، هم مقصد و اسلام را در همه جا زنده کنند و همه ممالک اسلامى متحد شوند تا اینکه دست ابرقدرتها را از ممالک خودشان قطع کنند. ما مى‏ خواهیم که همه ممالک اسلامى این ویژگیها را داشته باشد و این معنایى که در ایران تحقق پیدا کرده است در همه ممالک اسلامى باشد و این انقلاب صادر بشود به همه ممالک اسلامى و همه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و مسائل خودشان را اخذ کنند و حق خودشان را بگیرند و باید بدانند که حق، گرفتنى است.[37]

 

9- صدور انقلاب با ساده زیستی

امام خمینی (ره) با تاکید بر این نکته  که عظمت انسان به روحیت روح انسان است، و انبیا بزرگ الهی ساده زیست ترین افراد جامعه بودند، می فرمایند: «عظمت انسان به لباس و کلاه و اتومبیل و- نمى‏دانم- پارک و امثال ذلک نیست. انسان یک حقیقتى است که آن حقیقت اگر بروز کند شرافتمند است، عظمت دارد. شما مى‏بینید که بزرگترین افراد بشر انبیا بودند و ساده ترین از همه هم آنها بودند. در عین حالى که بزرگتر از همه بودند و همه آنها را به بزرگى مى‏شناختند، در عین حال ساده ترین افراد بودند در وضع زندگى ‏شان. تمام انبیا این‏طور بودند و تاریخ، همه آنها را نشان مى‏دهد که با وضع بسیار ساده‏اى عمل مى‏کردند. در صدر اسلام آن امر بسیار روشن است ... وقتى یک کسى از خارج مى ‏آمد در مسجد رسول اللَّه، واین افراد نشسته بودند، نمى ‏شناخت که کدام یکى اینها رسول اللَّه هستند. سؤال مى کرد که کدام یکى هستید؟ براى اینکه نه بالایى بود، نه پایینى بود، دور مى‏ نشستند. ... عظمت انسان به روحیت روح انسان است».[38]

10- صدور انقلاب با عمل و اخلاق اسلامى

امام خمینی (ره) یکی از رمز های موفقیت صدور انقلاب و جلب توجه دیگران به نهضت اسلامی را ، رفتار و اخلاق اسلامی می دانستند و می فرمودند: «صدور اسلام به این است که اخلاق اسلامى، آداب اسلامى، اعمال اسلامى آنجا طورى باشد که مردم توجه به آن بکنند».[39] چنانچه انتظار مى‏رود، با رفتار شایسته و اخلاق اسلامى و انقلابى خود نظر همگان را جلب کرده و چهره انقلاب اسلامى را آن گونه که هست به نمایش ملت هاى جهان مى‏گذارید و توجه آنان را با برخوردهاى برادرانه و محبت آمیز به انقلاب بزرگ ایران جلب مى ‏نمایید و عملًا تبلیغات فاسد مغرضانه بوقهاى تبلیغاتى را خنثى مى ‏نمایید.[40]

آن امام بزرگوار در جای دیگر میفرمایند: « عظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است، نه به اینکه اتومبیلش سیستم کذا باشد، نه به اینکه گارد داشته باشد نه به اینکه خَدَمه داشته باشد. اینها عظمت انسان نیست. ما هرچه فریاد بزنیم که ما اسلامى هستیم و جمهورى اسلامى هستیم، لکن وقتى ببینند ما را که در عمل، غیر او هستیم، از ما دیگر باور نمى ‏کنند. وقتى مى‏توانند باور کنند از ما، که مایى که مى‏ گوییم جمهورى اسلامى هستیم، عمل مان هم آن‏طور باشد. عمل طاغوتى نباشد. و قول، قول اسلامى، عمل اسلامى باشد و خود رفتار، اسلامى باشد. گفتار اسلامى باشد تا صادر بشود این جمهورى اسلامى در سایر کشورها. صدور با سر نیزه، صدور نیست. صدور با زور، صدور نیست. صدور آن وقتى است که اسلام، حقایق اسلام، اخلاق اسلامى، اخلاق انسانى در اینجاها رشد پیدا بکند».[41]

باید همان طورى که با زبان مى‏ گوییم، قلب ما معتقد شده باشد به اینکه ما مى ‏خواهیم اسلام باشد. ... همه ملت ما موظف‏اند به اینکه رفتارشان یک رفتارى باشد که با همین رفتار، اسلام را نمایش بدهند به خارج. و چنانچه ... رفتار طورى باشد که این رفتار، مخالف با موازین اسلامى باشد این اسباب این مى‏شود که دست دشمن هاى ما یک بهانه بدهد، و ما[42] را و جمهورى ما را با تمام قوا بکوبند. ... اسلام را در همه جا معرفى کنید و پس از معرفى، نفوس سالم- که اکثر مردم هستند- پذیرش مى‏ کنند. پذیرش که کردند کم کم عمل مى‏کنند. کم کم این انقلاب صدور پیدا مى ‏کند به خارج.[43]

 

11- صدور انقلاب با تبلیغ

امام خمینی (ره) با روشن بینی خاص، تبلیغ با محوریت معنویت را از لوازم و ضروریات اولیه صدور پیام انقلاب اسلامی بر می شمارد: «تبلیغات باید بر اساس معنویات باشد، معنویات اساس اسلام است. انقلاب ما متکى به معنویات و خداست و آنهایى که با ما موافقند کسانى هستند که با خط توحیدى موافقند. ما باید خط معنویتى را که براى آن انقلاب کردیم فراموش نکنیم؛ همان خط معنویتى که با تمام بى ‏عرضگى‏ هایى که در تبلیغ نمودیم، باز مردم دنیا متوجه انقلابمان شدند. و این خط معنویت است که زورگویان با آن مخالفند. متوجه باشید که در هر جا زورمندان و دولتها با ما مخالف باشند، ملتها با ما موافقند.[44]

ما که مى‏ گوییم مى‏ خواهیم انقلابمان را صادر کنیم، نمى‏ خواهیم با شمشیر باشد بلکه مى‏ خواهیم با تبلیغ باشد. ما مى ‏خواهیم تبلیغات گسترده‏اى را که کمونیست‏ها و دیگران برضد اسلام مى‏ کنند، با تبلیغات صحیح خنثى کنیم، و بگوییم که اسلام همه چیز دارد. اسلام مثل مسیحیت کنونى نیست. از اول نقشه بود که اسلام را مثل مسیحیت که در کلیسا محبوس است، در مدرسه‏ ها محبوس کنند.[45]

 امروز انقلاب ما صادر شده است. در همه جا اسم اسلام است و مستضعفین به اسلام چشم دوخته‏ اند. باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آنگونه که هست، به دنیا معرفى نمایید. وقتى ملتها اسلام را شناختند، قهراً به آن روى مى‏ آورند و ما چیزى جز پیاده شدن احکام[46]‏ اسلام در جهان نمى‏ خواهیم.[47]

مایى که مى ‏خواهیم اسلام در همه جا باشد و مى‏ خواهیم اسلام صادر بشود، ما که نمى‏ گوییم که مى ‏خواهیم با سرنیزه صادر بکنیم؛ ما مى‏ خواهیم با دعوت، با دعوت به همه جا اسلام را صادر کنیم. ما مى‏ خواهیم یک الگویى از اسلام در عالم- ولو یک الگوى ناقصى باشد- نشان بدهیم که همه عقلاى عالم غیر از آنهایى که جنایتکارانِ بالذات هستند، همه ملت‏هاى مظلوم بفهمند که اسلام چى آورده و مى‏ خواهد چه بکند در دنیا. اسلام با این محرومین،[48]

12- اجتناب از غرور

امام راحل در پیام ذی الحجة الحرام 1407 قمری ، در راستای صدور پیام انقلاب اسلامی به سایر ملل اسلامی، خطاب به حجاج بیت الله الحرام که از ایران اسلامی به حج مشرف شده اند، می فرمایند: « زائران محترم مبادا که از احساس رشد و عظمت انقلاب خود در برابر مسلمانان دیگر کشورها به غرور و عُجب گرفتار شوند و خداى نخواسته به اعمال و رفتار مسلمانان به دیده اهانت و تحقیر بنگرند و از همدلى و انس با دوستان خدا در مکه مکرمه محروم شوند و از شکر این نعم بزرگ الهى، که تواضع در برابر مسلمانان و مستضعفان و برادران دینى است، غافل بمانند. در کنار خانه خدا و مرقد پیامبر اکرم- صلى اللَّه علیه و آله وسلم- بیعتها و پیوندهاى دوستى وارتباط آینده را با مسلمانان محکم کنند وحدیث انقلاب و لطف خدا را به آنان بازگو نمایند. و از جانب من و همه ملت ایران به همه مسلمانان اطمینان بدهید که جمهورى اسلامى ایران پشتیبان شما و حامى مبارزات و برنامه‏ هاى اسلامى شما است و در هر سنگرى علیه متجاوزان در کنار شما ایستاده است و از حقوق گذشته و امروز و آینده شما ان شاء اللَّه دفاع خواهد کرد و به آنان بگویید که اقتدار و اعتبار جمهورى اسلامى ایران متعلق به همه ملتهاى اسلامى است و دفاع از ملت قهرمان و دلاور ایران در حقیقت دفاع از همه ملتهاى تحت ستم است و ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهاى اسلامى مى‏ شکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدى- صلى اللَّه علیه و آله- است، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه مى ‏دهیم و به یارى خدا راه را براى ظهور منجى مصلح و کل و امامت مطلق حق امام زمان- ارواحنا فداه- هموار مى‏ کنیم.[49]

13- پیش بینی تحقق بیداری اسلامی

امام راحل در راستای نوید پیروزی بیداری اسلامی، با پیش بینی آینده تاریک برای استعمارگران، سلطه آنان را بر ملت ها پایان یافته دانسته، می فرمایند: «باید قدرت هاى جهان بدانند امروز مثل دیروز نیست که با یک تشر ملتها چون دولتها از میدان عقب نشینى کنند. امروز این قدرت شیطانى امریکا و همدستان اوست که با یک انفجار در گوشه‏اى از جهان کاخهای شان بسته مى ‏شود و اطراف آنها دیوارهاى بتونى کشیده مى ‏شود.[50] اداره کنندگان کاخ سفید باید بدانند که دنیا عوض شده است، و قدرت هاى شیطانى از حربه‏ هاى استعمارى کهنه و نو خلع سلاح شده ‏اند. کارگزاران سیاست امریکا باید طرز تفکر و سیاستهاى خود را تغییر دهند. و گمان نکنند اداره کل جهان در دست آن هاست، و همه کشورها چشم و گوش بسته در اختیار آنان هستند».[51]

امام خمینی (ره) ضمن بیان این نکته که، جمهورى اسلامى ایران رعب و وحشت را از دل مظلومان برداشته و در دل ستمگران گذاشته است از قریب الوقوع بودن پیروزی ملت های اسلامی خبر می دهند: «با تأییدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتیه‏اى نه چندان دور به دست ملت‏هاى اسلامى، بلکه مظلومان تشنه عدالت اسلامى، در سراسر عالم به اهتزاز درخواهد آمد.[52] ما امروز دورنماى صدور انقلاب اسلامى را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش مى ‏بینیم و جنبشى که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امیدبخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالى را نزدیک و نزدیکتر مى ‏نماید».[53]ماه ها پس از ماه ها و نیز سال ها گذشت و ایران آرامش خود را باز یافت؛ و انقلاب و رژیم اسلامى چون کوهى خلل ناپذیر بر جاى ماند؛ و جهان شرق و غرب را با قدرتى الهى مواجه نمود. و به خواست خداوند متعال، ملتهاى اسلامى و مظلومان جهان در سراسر گیتى، با پرخاش برقدرتهاى اتمى و هسته‏اى، رو به انقلاب و قیام علیه باطل و دیکتاتورى در شکل دمکراسى و جلادى در پوشش انسان دوستى و غارت گرى در لباس سوسیالیستى آورده‏اند. و جلوى این سیل عالمگیر را با سلاح و زور نمى‏ توان گرفت. [54]

 

فصل سوم: صدور انقلاب بعد از رحلت امام خمینی (ره)


1- ادامه راه و روش امام (ره)

مقام معظم رهبرى که بعد از حضرت امام خمینی (ره)، به عنوان رهبر، سکان هدایت کشتی انقلاب را به دست گرفتند، در راستای حفظ و صدور انقلاب اسلامی، دقیقا همان راه و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی را در پیش گرفتند و مانند امام راحل، به تبیین اهداف و ابعاد صدور انقلاب پرداختند. از اصل «اسلام محوری و جهان شمولی انقلاب اسلامی» دفاع نمودند. ایشان انقلاب اسلامی را متعلق به هیچ گروه و دسته ی خاصی  ندانسته و در یکی از فرمایشات خود با تاکید بر الهی و مردمی بودن انقلاب، میفرمایند: « امام در وصیت‏نامه‏ شان تأکید مى‏ کنند که این انقلاب یک انقلاب الهى است و پایه‏ ى اصلى آن مردمند؛ یعنى این انقلاب متعلق به مردم است. معناى این حرف این است که هیچ‏کس- هیچ قشرى، هیچ فردى، هیچ طبقه‏ اى- نمى ‏تواند و نباید ادعاى مالکیت این انقلاب را بکند؛ خود را مالک بداند، دیگران را مستأجر این انقلاب بداند».[55]

مقام معظم رهبری، در طول دورانی که امور رهبری انقلاب را عهده دارند، در هیچ شرایطی رفتار های ملی گرایانه و فاقد ارزش های اسلامی را، از هیچ کسی نپذیرفتند. رهبر انقلاب اسلامی در یکی از آخرین بیانات روشن گرانه اش با بیان این نکته که اگر می خواهید از ایران و ایرانی گری حمایت کنید، ایران بعد از اسلام، مستندتر و آشکارتر است؛ خاطر نشان کردند: در مورد علاقه به ایران، بجای تأکید بر ایران قبل از اسلام، بر ایران بعد از اسلام تأکید شود زیرا افتخارات ایران بعد از اسلام در هیچ دوره ای از تاریخ ایران وجود نداشته است. رشد پیشرفتهای علمی، هنری، فرهنگی و حتی نظامی در ایران بعد از اسلام بویژه در دوران دیلمی، سلجوقیان و صفویه بهیچ وجه قابل مقایسه با ایران قبل از اسلام نیست. ایران دوران اسلامى، هم مدون‌تر است، هم مستندتر است، هم قابل قبول‌تر است.[56]

2- بیداری های اخیر جهان اسلام

تحقق پیروزی اخیر مردم مصر، به روش پیشنهادی امام خمینی (ره)، یکی از شگفتی های تاریخ معاصر در روند بیداری اسلامی به شمار می آید.  امام خمینی (ره) سه دهه قبل، به مناسبت روز عید قربان، مصادف با هفدهم مهر 1360ش، از ملت مصر خواست از حکومت نظامى نترسد و به خیابانها بریزند «و این تفاله‏ هاى امریکا را بیرون بریزند. ملت مصر ننشینند تا این قدرت از بین رفته دوباره دست و پاى خودش را جمع کند و نفوذ خودش را بر ملت تحمیل کند. امروز روزى است که ملت مصر باید قیام کند. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت».[57] ملت مسلمان مصر بعد از سه دهه به همان شیوه پیشنهادی امام راحل عمل کردند و در پیش چشمان حیرت زده ی جهانیان، حکومت استبدادی حسنی مبارک را سقوط دادند، در 22بهمن 1389ش، یعنی درست در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طعم شیرین آزادی را چشیدند. متعاقب آن اصول گرایان مسلمان در انتخابات آزاد اکثریت قاطع پارلمان مصر را به دست آوردند.  

مقام معظم رهبری، گسترش بیداری اسلامی و شکست توطئه های استکبار جهانی در صحنه ی بین المللی را از ثمره های پربرکت صدور انقلاب دانسته و می فرمایند: « امروز بیدارى اسلامى در کشورهاى گوناگون و بیدارى روح معنویّت در سرتاسر جهان، مرهون انقلاب اسلامى است.[58] اینجا جوشش کرده و به همه‏ ى دنیاى اسلام سرریز شده است. انقلاب مثل بوى خوش گلهاست؛ خودش صادر مى‏ شود. انقلاب مثل باد بهارى است؛ خودش فضاهاى گرفته و متعفّن را عوض و جابه ‏جا مى‏ کند.[59] اینکه مى‏ بینید امروز در سرتاسر دنیا، گرایش و ایمان اسلامى زنده شده است؛ اینکه مى ‏بینید ملتها در شمال آفریقا و در خاورمیانه و در شرق و غرب کشورهاى اسلامى بیدار شده ‏اند؛ اینکه مى‏ بینید جوانان مسلمان در کشورهاى گوناگون به زیبایی هاى دین و قرآن رو آورده‏ اند، همه حاکى از این است که انقلاب اسلامى در اوّلِ وقوع خود صادر شده است. وقتی ‏که انقلاب، پیروز شد و خبر و جذّابیت آن، دنیا را پر کرد، کارى که باید بشود شد».[60]

 

فصل چهارم: عناوین برخی ازدستاورد های صدور انقلاب

طرح دیدگاه صدور انقلاب توسط امام خمینی (ره)، نه تنها انقلاب اسلامی را از آفات مصون داشت، بلکه منجر به دستاورد های عظیمی در سطح جهانی و زمینه ساز نجات جامعه ی بشری و اسلامی از سلطه ی حکام مستبد گردید:

الف: بخشی از دستاورد های جهانی صدور انقلاب اسلامی، در ده سال اول و در زمان رهبری مدبرانه حضرت امام خمینی (ره) محقق شده است: پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شکل گیری یک حرکت جهانی علیه استکبار جهانی، ایجاد امید تازه در جهان اسلام، الگو قرار گرفتن دستاورد های انقلاب برای ملت ها،  شکست ارتش شوروی در افغانستان، تحکیم پایه های مقاومت اسلامی در لبنان و کشانده شدن حضور مقاومت در داخل سرزمین های شده ی فلسطین، پشت سرگذاشتن تهدید و دشواری های جنگ تحمیلی، گسترش بیداری اسلامی در اقصی نقاط جهان، نامه امام خمینی(ره) به گورباچف و پیش بینی فروپاشی نظام کمونیست و صدور فتوای اعدام سلمان رشدی (نویسنده کتاب آیات شیطانی)، از جمله رخداد های هستند که در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی، به بار نشست.

ب: در دوران رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری، ابعاد وسیع تر و اعجاب انگیزتر از تاثیرات و تحولات خیره کننده ی صدور انقلاب اسلامی، در صحنه ی بین المللی نمایان شد: فروپاشی اتحادجماهیرشوروی، استقلال کشور های مسلمان آسیای میانه و قفقاز، پایان جنگ سرد، روی کار آمدن جریان های اسلامی در عراق، فرار نظامیان اسرائیل از لبنان، پیروزی حزب الله لبنان در جنگ33روزه، مقاومت جانانه رزمندگان حماس و جهاد اسلامی فلسطین در نبرد22روزه غزه، پیروزی قیام مردم مسلمان تونس در زمستان 1389ش، و فرار دیکتاتور آن کشور به عربستان، پیروزی قیام حماسی مردم مسلمان مصر در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آغاز محاکمه و در قفس انداختن حسنی مبارک، از نوع همان قفس های که مبارک، مجاهدان مصری را در آن انداخته بود، قیام فراگیر مردم مسلمان بحرین و عربستان، قیام مردم مسلمان یمن، سقوط حکومت قذافی و تصرف سفارت اسرائیل در قاهره در شامگاه 18 شهریور 139ش، توسط انقلابیون مصری و پیروزی قاطع اصول گرایان مسلمان در انتخابات پارلمانی مصر ، بخشی از فهرست رخدادهایی است که در دوران رهبری حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی، محقق شده است و بیداری اسلامی هم چنان با سربلندی تا پاکسازی جهان از شر فساد ادامه دارد. انشا الله.

 

نتیجه گیری

یکی از اصلی ترین شعار های انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، که نشانگرماهیت جهانی نظام جمهوری اسلامی  می باشد بحث صدور انقلاب است. انقلاب اسلامی ایران در حقیقت بر آمده از یک اندیشه جامع و والاست که به قوم و یا محدوده جغرافیایی خاصی تعلق دارد و از این روست که ارزش های این انقلاب می تواند سایر جوامع و ملل، علی الخصوص مسلمانان را تحت تاثیر قرار دهد.

امام خمینی (ره) در ده سال اول و مقام معظم رهبری در بیست و دو سال اخیر،در مناسبت های مختلف از ضرورت صدور انقلاب سخن گفتند. صدور انقلاب را  از جهان شمولی اسلام و بیان مکتب انبیا معرفی کردند. ضمن مدیریت واکنش ها، پاسخ به شبهه افکنی ها، ارائه الگوسازی، حفظ حیثیت اسلام، حفظ وحدت، توجه به معنویت، تبلیغ، رعایت اخلاق اسلامى و ساده زیستی را از ابزار های درست و موفق صدور انقلاب اسلامی شمردند.

از آن جایی که هدف اساسی از طرح اصلی صدور انقلاب این بوده است که ملت های محروم و مستضعف و مخصوصا جهان اسلام و کشور های اسلامی، از آموزه های الهی انقلاب اسلامی بهره جسته و به سلطه ی دیکتاتوری ها، امپریالیسم و استکبار پایان دهند. لذا نظام اسلامی، از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، اساس و پایه صدور انقلاب خود را به این قرار داده بود که با الگوسازی و آموزش و تبلیغ بدون دخالت در امور داخلی سایر کشورها و جوامع، زمینه خود جوش خیزش و حرکت ملتهای مسلمان را فراهم آورد.[61]

بدون شک موفقیت های امت اسلامی در سه دهه گذشته و موج بیداری اسلامی که هم اکنون در منطقه به راه افتاده است، به طورمستقیم و غیرمستقیم در حقیقت نتیجه همان ایده صدور انقلاب است که امام خمینی (ره) از سال های اولیه انقلاب بر آن تاکید می کردند. بعد از آن مقام معظم رهبری، با رهنمودها و بیانات نوید بخش خویش، راه امام راحل را ادامه دادند.

«خداوندا! اگر هیچ کس نداند تو خود مى‏دانى که ما براى برپایى پرچم دینِ تو قیام کرده‏ایم و براى برپایى عدل و داد در پیروى از رسول تو در مقابل شرق و غرب ایستاده‏ایم و در پیمودن این راه لحظه‏ اى درنگ نمى‏کنیم.[62]