الازهر مرجع تفسیر شریعت اسلامی درقانون اساسی مصر

خبرنگار الجزیره گزارش داد، اعضای این کمیته با اضافه کردن بندی بر ماده دوم قانون اساسی تأکید کردند که مرجع اصول شریعت اسلامی در قانون اساسی الازهر می باشد.
 
بر اساس این ماده، مسیحیان و یهودیان در مورد مسایل فردی خود باید به مرجعیت دینی خود مراجعه کنند.

" احمد الطیب" شیخ الازهر مصر نیز از مجلس موسسان مصر  در خواست کرد: ماده دوم قانون اساسی درباره مرجعیت داشتن اصول شریعت اسلامی در قانونگذاری را مانند قانون اساسی سال ۱۹۷۱ تصویب کنند.

الطیب خواستار خودداری از پرداختن به مسایلی شد که می تواند زمینه ساز اختلاف و تفرقه باشد.

وی افزود، اسلام باید دین رسمی و عربی زبان رسمی کشور باشد و اصول شریعت اسلامی مرجع اصلی قانونگذاری در مصر محسوب شود. این ماده از قانون اساسی به شیوه کنونی، مورد توافق همه گروههای سیاسی در مصر است.

/ 0 نظر / 4 بازدید